တကၠသိုလ္၀င္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို သင္ႀကားေပးေနျပီး ဇူလိုင္လကုန္မွာက်င္းပမယ္႕အခန္းဆုးံစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲမွာေတာ့ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို ပထမဦးဆုးံ ေျဖၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ပညာေရးအဆင္႔ျမွင္႔တင္မႈအျဖစ္ အခု(၂၀၁၈ -၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္မွာတကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမယ္႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို  စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြ သင္ႀကားေနျပီး အခု ဇူလိုင္လကုန္မွာ က်င္းပမယ္႔ အခန္းဆုးံစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲမွာ အခက္အခဲမရွိေျဖဆိုႏုိင္ေစဖို႕ စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္သင္ႀကားေပးေနတယ္လို႕အမွတ္(၆)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းက ဆရာမတစ္ဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

အခုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ဟာ ဓမၼဓိဌာန္ေမးခြန္းေတြ မပါ၀င္ေတာ႔ပဲ သင္ရုိးမွာမပါဝင္တဲ့ ေတြးေခၚသုးံသပ္ေျဖဆိုရမယ္႔ ေမးခြန္းေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကိုအကဲျဖတ္စစ္ေဆးတဲ႔ေမးခြန္းပုံစံေတြေမးျမန္းမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္အရင္ေမးခြန္းပုံစံထက္ပိုျပီးခက္ခဲမႈရွိႏုိင္တယ္လို႔ ဆရာမတစ္ဦးကလည္းအခုလိုေျပာပါတယ္။

အခုဇူလိုင္လကုန္မွာက်င္းပမယ္႔စာေမးပြဲဟာ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကိ ုပထမဦးဆုးံေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္လို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို ပညာသင္ႏွစ္စတင္ကတည္းက သင္ခန္းစာေတြသင္ႀကားရာမွာထည္႔သြင္းသင္ႀကားေပးေနျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အစမ္းေျဖဆိုေလ႔လာတာေတြျပဳလုပ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News