အခုနွစ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္သင္ၾကားဖို႔အတြက္  ၀င္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ (၂၆၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးမႈကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္မွ(၇)ရက္ထိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ရမွတ္၊သင္ၾကားမႈအပိုင္း၀ါသနာပါတာနဲ႔ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာတတ္ေျမာက္မႈစတာေတြအေပၚမူတည္ၿပီး လူေတြ႔စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ မူလက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၀၀)ထိေခၚယူဖို႔စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္စာသင္ေဆာင္လြတ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၄၅၀)ထိေခၚယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူေတြ႔ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအတြက္ သိပၸံြဘာသာတြဲအတြက္ (၆)ဖြဲ႔၊၀ိပၸံဘာသာတြဲအတြက္ (၇)ဖြဲ႔၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အတြက္ (၈)ဖြဲ႔ဲၿပီး တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊၀ါရင့္ကထိကဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပညာေရးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ web site,ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတို႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ့္အျပင္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ဖုန္းနံပတ္မ်ားကိုလည္း SMS ေပးပုိ႔သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ပညာေရးဘြဲ႔ၾကိဳသင္တန္းကို ၀င္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုသူေတြဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲမွာ သိပၸံဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး(၄၅၅)မွတ္၊ ၀ိဇၨာ-သိပၸံ ဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး (၄၂၀)၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲအတြက္ အနိမ့္ဆံုး (၄၀၀)ရရွိသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားခြင့္ျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News