အမ်ိဳးသားစီမံခန့္ခြဲမွႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္က ကိုယ္ပိုင္စနစ္နဲ႔ အမွတ္သတ္မွတ္ျပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္ေခၚယူတာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနတယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ (9)ရက္က အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Open Campus ပြဲမွသိရပါတယ္။အမ်ိဳးသားစီမံခန့္ခြဲမွႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုစံကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္တည္းထဲက ကိုယ္ပိုင္စနစ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ေခၚယူေနတာၿဖစ္ၿပီး Journalism ၊Business Management ၊ Tourism and Hospitality Management ၊ English for Professional Purpose စတဲ႔ဘာသာရပ္ေလးခုကို သင္ၾကားေပးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို အနည္းဆံုး အမွတ္ (၄၃၀) သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီး အမ်ိဳးသားစီမံခန့္ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ကို တက္ေရာက္ခ်င္သူေတြ အတြက္ မိမိတက္ေရာက္ခ်င္တဲ႔ ဘာသာရပ္အတြက္ အမွတ္ျပည့္မီရမွာ ၿဖစ္ၿပီး တၿခားသတ္မွတ္ထားတဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေတာ့ မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္မွာ သင္ၾကားေနတဲ႔ ဘာသာရပ္(၄)ခုလံုးက လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းလက္ေတြ႔ၿပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူၿပဳေပးႏိုင္တဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ကို  စိတ္၀င္စားၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ကိုေတာ့ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေခၚယူၿခင္း မရွိေသးသလို ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ၿပန္ထားၿခင္းလဲ မရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News