အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားအဖြဲ႔(Public Librarian Suopport Group)ဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္က အမွတ္(၁၀၄)သစ္ေတာလမ္း၊ အလံုျမိဳ႕နယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားအဖြဲ႔ (Public Librarian Suopport Group) ကိုေတာ့ မတည္ေငြ (၁၅)သိန္းနဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ အမ်ားျပည္သူစာၾကည့္တိုက္ေတြက စာၾကည့္တိုက္မွဴးေတြကို သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းေတြကို ေခါင္းစဥ္ေလးခုျဖစ္တဲ့ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုရဲ႕ လိုုုအပ္ခ်က္မ်ားစုစည္းနည္း၊ စာၾကည့္တိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္နည္း၊ စာၾကည့္တုိက္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နည္း၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးအရည္အခ်င္းျမွင့္တင္နည္း စတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာလုိ႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လာတက္ေရာက္ၿပီးတဲ့ စာၾကည့္တုိက္မွဴးေတြအနက္ သင္တန္းေခါင္းစဥ္(၄)ခုနဲ႔အညီ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့စာၾကည့္တုိက္မွဴးေတြကို လအလုိက္စာၾကည့္တုိက္မွဴးဆု၊ ႏွစ္အလုိက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးဆု၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးအထူးဆုတုိ႔ကို ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး စာၾကည့္တုိက္အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနားနဲ႔အတူ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္စာအုပ္စတုဒီသာပြဲ၊စာၾကည့္တိုက္ေတြကို စာအုပ္လွဴေပးတဲ့အစီအစဥ္စတဲ့အစီအစဥ္ေတြပါ က်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News