ျမန္မာ့အာမခံအသင္းနဲ႕JICA တို႕ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာ့အာမခံေလာကရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးအသက္အာမခံ စတင္မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဧျပီလ(၉)ရက္က ျမန္မာ့အာမခံရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးအသက္အာမခံဟာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အုပ္ထိန္းသူေတြက ထားရွိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးအသက္အာမခံထားရွိေပးမယ့္ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူေတြအေနနဲ႕ အသက္(၁၈)ႏွစ္ကေန (၅၆)ႏွစ္အတြင္း ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးအသက္အာမခံက  သား၊သမီးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးေခၽြတာ စုေဆာင္းတတ္တဲ့ အေလ့အထရွိေစျခင္း၊ပညာေရးအသက္အာမခံထားရွိတဲ့သူဟာ အာမခံသက္တမ္းအတြင္းေသဆံုးျခင္း၊ထာ၀စဥ္လံုး၀မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ သား၊သမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးကိုရပ္ဆိုင္းမသြားေစဘဲ  ဆံုးခန္းတိုင္ဘြဲ႕ရသည္အထိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ထားရွိတဲ့ အာမခံျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အာမခံထားရွိရမယ့္ ေငြပမာဏကေတာ့ အနည္းဆံုးေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကေန အမ်ားဆံုးေငြက်ပ္ သိန္း(၁၀၀၀)အထိထားရွိႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခုလိုပညာေရးအသက္အာမခံထားရွိမႈကို ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀)ကေနစျပီးသတ္မွတ္ရတာဟာ  လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစရိတ္ကိုတြက္ခ်က္ျပီး သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အာမခံထားရွိရမယ့္ သက္တမ္းကိုလည္း အမ်ိဳးအစား(၃)မ်ိဳးနဲ႕ သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အာမခံသက္တမ္းကို (၉)ႏွစ္၊(၁၁)ႏွစ္ ၊(၁၄)ႏွစ္ဆိုျပီး သတ္မွတ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္အာမခံထားရွိသူဟာ အသက္၊ အာမခံသက္တမ္း၊ အာမခံထားရွိေငြေပၚမူတည္ျပီး ေပးသြင္းရမယ့္ ပရီမီယမ္ႏႈန္းထားေတြကို တြက္ခ်က္ေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

ပညာေရးအသက္အာမခံကို ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ(၁၁)ခုမွာ ဧျပီလကစတင္ျပီး ေရာင္းခ်သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။အာမခံပရီမီယမ္ေၾကးေတြကိုလည္း (၁)လတစ္ၾကိမ္၊(၃)လတစ္ၾကိမ္၊(၆)လတစ္ၾကိမ္နဲ႕(၁၂)လတစ္ၾကိမ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News