ဘက္စံုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာစာသင္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၃၀) ရက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို Plan International Myanmar ႏွင့္ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတိုက ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ျပနဲ႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ ရပ္ရြာေဒသေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြကုိ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈေပးႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မွ ေဘးကင္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အသိပညာေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Plan International Myanmar ႏွင့္ လမ္းသစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕ ပူးေပါင္းျပီး ဘက္စံုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာစာသင္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ကုတ္ျမိဳမွာရိွတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ဘက္စံုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာစာသင္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္နိုင္ဖို႕အတြက္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဌာနေတြနဲ႕ပူးေပါင္းျပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စာသင္ေက်ာင္းေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News