ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ နားၾကား ကိရိယာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ နားခြဲစိတ္ထားတဲ့ ကေလးေတြကို အသံပိုင္းအဓိက ထားၿပီးအတန္းပညာသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ယခု (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင္ႏွစ္မွာ  အသံပိုင္း အဓိကထားၿပီး အတန္းပညာသင္ၾကားတာကို Grade-3 အထိ တိုးျမွင့္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

နားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္ထားတဲ့ကေလးေတြနဲ႔ နားခြဲစိတ္ထားတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ အသံပိုင္းအဓိကထားၿပီး အတန္းပညာသင္ၾကားေပးတာက အၾကားအာရံုအနည္းငယ္သာရရွိတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အဆင္ေျပတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အၾကားအာရံုျပန္လည္ရရွိလာတဲ့ ကေလးေတြအေနနဲ႔ အေျပာအာရံု ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္ အသံပိုင္းေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ကေလးေတြကို စာသင္ၾကားရာမွာ အၾကားအာရံုရရွိမႈေပၚ မူတည္ၿပီး သင္ၾကားရတာေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးမွာ သာမန္ကေလးေတြထက္အခ်ိန္ပိုယူရတယ္လို႔ ဆရာမေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီလို အသံပိုင္းအဓိကထားၿပီး အတန္းပညာသင္ၾကားေပးရာမွာ တိုးတက္မူရွိလာတဲ့ကေလးေတြကို မိဘေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး အစိုးရေက်ာင္းကို ေျပာင္းေပးျပီး ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသံပိုင္းသင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ကေလးေတြကိုေတာ့ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ား ေက်ာင္းမွာ အတန္းပညာဆက္လက္ သင္ယူေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ လက္ရွိ အသံပိုင္းအဓိကထားၿပီး အတန္းပညာသင္ၾကားေနတာက မူႀကိဳမွာ(၉)ဦး၊ KG တန္းမွာ (၉)ဦး၊ Grade-1 မွာ(၇)ဦး၊ Grade-2 မွာ (၇)ဦး နဲ႔ Grade-3 မွာ(၅)ဦး စုစုေပါင္း (၃၅)ဦးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News