ေဘာင္အျပင္ဘက္က ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ City Star Hotel မွာက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာင္အျပင္ဘက္က ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ Gifted Ones Center-အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွ က်င္းပခဲ့တာပါ။ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စာသင္ခန္းထဲက စာေတြတင္မဟုတ္ဘဲ အျခားလိုအပ္တဲ႔ ျပင္ပဗဟုသုတေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာျပန္လည္ အသံုးခ် ႏိုင္မယ့္ လိုအပ္တဲ႔အရည္အေသြးေတြကို  ျဖည့္ေပးႏိုင္မယ့္ သင္ၾကားမႈအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဘာင္အျပင္ဘက္ကပညာေရးဆိုတာက အသက္(၆)ႏွစ္မွ(၁၄)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႕ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ သင္ၾကားႏိုင္မယ့္ ဂီတ၊အႏုပညာလက္္ရာမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ အခ်က္အျပဳတ္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း စတာေတြအျပင္ ကိုယ္ကာယသန္စြမ္းေစျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေစျခင္း နဲ႔ ေတြးေခၚစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းစတဲ႔ ပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ေဘာင္အျပင္ဘက္က ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ Gifted Ones Center အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News