အခ်ိန္တိုတိုနွင့္ လက္ေတြ႔ထိေရာက္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးနည္းနာမ်ားကို အသိေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး “လူမႈဆက္ဆံေရး အရည္အေသြး”အမည္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို စာေရးဆရာ ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၉ လမ္းမွာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ႔ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စတဲ့ အသက္ေမြးမႈအားလုးံႏွင့္  မိသားစု၊ ရပ္ရြာ လူအဖြဲ႔အစည္းတြင္ မျဖစ္မေနလိုတဲ႔အရာတစ္ခုမွာ လူမႈဆက္ဆံေရးျဖစ္ၿပီး ဒီလူမႈဆက္ဆံေရး မွာလည္း  ႐ုပ္၀တၱဳပစၥည္းေတြက အေရးႀကီးက႑တြင္ မပါ၀င္ပဲ လူကသာ အေရးၾကီးက႑မွာ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ပါမွ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ႏိုင္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းပါမွ မိမိေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ အရာမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ အဆိုပါေဟာေျပာပဲြမွ သိရပါတယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ႏိုင္ရန္ သေဘာထားအျမင္၊ စိတ္ခံစားခ်က္၊ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ အမူအရာဟန္ပန္၊ စကားသံႏွင့္ စကားလုံးစတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔လိုအပ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ စိတ္ပညာအသင္းက တာ၀န္ရွိသူကေတာ့ စိတ္ပညာရပ္ဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ဒီပညာရပ္ကို တိုးတက္ေအာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေဟာေျပာပြဲကို နယ္ပယ္အသီးသီးက လူငယ္ေတြႏွင့္ စိတ္ပညာကို စိတ္၀င္စားသူေတြ လာေရာက္နားေထာင္ၾကၿပီး ေမးခြန္းမ်ားလည္းေမးျမန္းခဲ႔ၾကပါတယ္။ဒီေဟာေၿပာပဲြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စိတ္ပညာအသင္းက ဦီးစီးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ျပီးအသင္းမွာ အသင္းသားဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ စိတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လစဥ္ေဟာေျပာပြဲေတြ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News