မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ေမလ(၂၃)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မသန္စြမ္း သက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ မသန္စြမ္္းအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားမွသိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူအမ်ဳိးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမွာစုစုေပါင္း (၂.၃)သန္းရွိေနၿပီး (၅၆%)ဟာ အမ်ဳိးသမီးမသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔နဲ႔ အရည္ခ်င္းျပည့္၀တဲ့ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီး ေခါင္ေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ လုိအပ္လာတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္္းအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚခင္မ်ဳိးစုက ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္္းအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ကမသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မူလအခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီးသင္တန္းေတြျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။
 
ရန္ကုန္မွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မႏ္ၱေလးၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ကုလသမဂ္ၢက မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဴပ္၊ လူအခြင့္အေရး၊ မသန္စြမ္သူမ်ားအခြင့္ေရး ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးေတြသင္ၾကားေပးမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
 
ယခုမႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ေနတဲ့ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမွာ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း(၁၅)ဦးကုိ သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေမလ ၂၃ရက္မွ ၂၇ရက္ထိ (၅)ရက္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News