ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာ က်ေရာက္တဲ့ လူတိုင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီေသာ ေန႔ Universal  Health Coverage (UHC)   ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အစည္းအေ၀းမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ လုိအပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကို  ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 

Related News