အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) အမွတ္တံဆိပ္ေထာက္ခံခ်က္၊ လိုင္စင္မေလွ်ာက္ထားရေသးဘဲ ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းေရာင္းခ်ေနတဲ့ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို အမွတ္တံဆိပ္ ေထာက္ခံခ်က္၊ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ကိုေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရာ  ဇြန္လအထိ ေနာက္ထပ္(၃)လ ထပ္တိုးသတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔ FDA ႐ံုးမွာျပဳလုပ္တဲ့ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္စိစစ္မႈေဆြးေႏြးပဲြမွသိရပါတယ္။

Related News