စားေသာက္ကုန္  ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႕အတြက္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႕ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ ( JICA) တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဲJapanese Technical Project for Strengthening Industrial Promotion Functions (SIPF) အစီအစဥ္နဲ႕ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းေတြထံ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။  ပုန္းရည္ႀကီးလုပ္ငန္း၊ ပဲေၾကာ္လုပ္ငန္း၊ ဇီးေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မိ႐ိုးဖလာနည္း ျပဳလုပ္ပံုေတြ၊ စက္ကိရိယာေတြနဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳပံုေတြ၊ လုပ္ငန္း အခက္အခဲေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ စတဲ့ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ေကာက္ယူမႈေတြျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္ကေန ၄ ရက္ အထိ ၃ရက္တိုင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ပခုကၠဴနဲ႕ စေလၿမိဳ႕ေတြမွာ သြားေရာက္ေလ့လာကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို တန္ဖိုးျမွင့္စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပံုစံအျဖစ္ အခ်ိတ္ အဆက္မိေစရန္ အရည္အေသြးမွီ ထုတ္ပိုးမႈပံုစံေတြနဲ႕ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္နဲ႕SME လုပ္ငန္းေတြကို စက္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးမႈနဲ႕ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြထြက္ေပၚလာေစဖို႕ ရည္ရြယ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္၀င္စားၿပီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေငြေၾကးပိုင္းအရ ဘဏ္ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ်က္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေပး တာေတြ ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News