(၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ သႀကၤန္မွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးအေရးေပၚဌာနကို ေဆး႐ံုတက္ေရာက္တဲ့ လူနာေပါင္း(၇၅၂)ဦးရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လူနာ(၁၀၀)နီးပါးခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး၊ အေရးေပၚလူနာဌာနနဲ႔ ျပင္ပ လူနာအထူးကုဌာနေတြမွာ ေရကစားတာအျပင္ အျခားေသာမေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ လူနာ(၇၅၂)ဦးရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္သႀကၤန္ကာလတုန္းကေတာ့ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၈၅၉)ဦးအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။

သႀကၤန္ကာလအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးအေရးေပၚဌာနနဲ႔ ျပင္ပလူနာကုဌာနေတြမွာ အထူးကုဆရာ၀န္ေတြအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကို (၂၄)နာရီအလွည့္က်တာ၀န္ခ်ထားခဲ့ၿပီး အေရးေပၚဌာနကိုေရာက္ရွိတဲ့ လူနာအေရအတြက္မ်ားျပားတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအင္အားနဲ႔ ေဆး၀ါးပစ္ၥည္းေတြကို တုိးျမႇင့္စီစဥ္ခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလမွာ အေရးေပၚဌာနအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီးကို ေရာက္ရွိခဲ့သူ(၇၅၂)ဦးမွာ (၆)ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ေဆး႐ံုေရာက္ရွိခဲ့သူ (၈၅၉)ဦးမွာ (၅)ဦးေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News