ျမန္မာနိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ရဲ႕(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို  စက္တင္ဘာလ(၁၆)ရက္က သူနာျပဳတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္ အဖြဲ႕ကို (၁၉၉၉)ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုဆိုရင္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မား ေစရန္အတြက္ ကုသေရး၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး၊ သုေတသန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ေတြေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

အခု(၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပညာရွင္(၁၂၉)ဦး၊ အၿငိမ္းစားပညာရွင္(၇၉)ဦးနဲ႔ စုစုေပါင္း(၂၀၈)ဦးတို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပမယ့္  (၁၈)ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ပညာရွင္ေတြ အၿငိမ္းစားယူျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ပညာရွင္(၈)ဦးတို႔နဲ႔ အၿငိမ္းစားပညာရွင္(၂၅၇)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၆၅)ဦးသာက်န္ရွိေတာ့ တာျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းပြဲကို ို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဆးပညာရွင္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News