ေရရရွိေရးေထာက္ပံ႔မႈမဟာဗ်ဳဟာအရ(၂၀၃၀)ခုနွစ္အေရာက္မွာ အားလုံး သန္႔ရွင္းတဲ႔ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ အျပီးေဆာင္ ရြက္သြားမယ္လုိ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ တစ္နိုင္ငံလုံးသန္႔ရွင္းတဲ႔ေသာက္သုံးေရရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ား ေရရရွိေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္နွင္႕ တကုိယ္ေရ သန္႕ရွင္းေရး ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာနွင္႔ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀းကုိ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္းဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန MICC-2 မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အဆုိပါအခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ တာပါ။ ေရရရွိေရး ေထာက္ပံ႔မႈမဟာဗ်ဳဟာကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင္႕ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔  ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က စတင္ေရးဆြဲခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာပါ။ တစ္နုိင္ငံလုံးရဲ႔ ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ႕ (၆၁)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း သန္႔ရွင္းတဲ႔ ေရကုိရရွိထား ျပီး ၂၀၂၀မွာ (၇၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊
 
၂၀၂၅ အေရာက္မွာ(၈၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိလည္းေကာင္း၊  သန္႔ရွင္းတဲ႔ေရ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ကာ ၂၀၃၀ အေရာက္မွာေတာ႔ တစ္နုိင္ငံလုံးသန္႕ရွင္းတဲ႕ေရ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ၂၀၃၀ မွာ တစ္နုိင္ငံလုံး သန္႔ရွင္းတဲ႔ေရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၁၉၃)သန္းအထိ ကုန္က်နုိင္မယ္လုိ႕ယူနီဆက္က ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ေက်းရြာေတြ ေရရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနရာနွစ္စဥ္ေက်းရြာ(၂၀၀၀)နီးပါးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
 
 

Related News