ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းက ေစ်းေတြနဲ႔ ေစ်းျပင္ပေတြမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပဲေသြးေတြမွာ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ ေဖာ္မလင္ေတြပါ၀င္ေနမႈကို စစ္ေဆးေတြ႕ရိွတာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ ကစျပီး ေဖာ္မလင္ထည့္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ ပဲေသြးလုပ္ငန္းေတြကိုစစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)က တရားစြဲေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ FDA မွ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းက ေစ်းေတြနဲ႔ေစ်းျပင္ပမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပဲေသြး(၉၅)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရိွတာေၾကာင့္ ပဲေသြးေရာင္းခ်ေနတာေတြကို ယာယီတားျမစ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲေသြးထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းအမ်ားစုက လိုင္စင္မဲ့လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ျပီး ပဲေသြးအစား အမဲေသြးေတြကိုေရာင္းခ်ေနတာေတြကိုပါစစ္ေဆးေတြ႔ရိွေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္က လိႈင္သာယာျမိဳ႔ နယ္အတြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပဲေသြးပင္ရင္း လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) က ေရွာင္တခင္၀င္ ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပဲေသြးေတြမွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္ေနတာေတြရိွျပီး လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲ့ပဲေသြးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို တရားစြဲလိုက္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
အရင္က ပဲေသြးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ပင္ရင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျပီးေတြ႕ ရိွခဲ့ပါက ပစၥည္းသိမ္းတာေတြအျပင္ ခံ၀န္ကတိေရးထိုးျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္က လိႈင္သာယာျမိဳ ့နယ္အတြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ပဲေသြးပင္ရင္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူေရးရာ ဥပေဒနဲ ့စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရိွမွာေတာ့ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သိမ္ၾကီးေစ်း၊ သီရိမဂၤလာေစ်း၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ ့မေစ်း၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕မေစ်း၊ လွည္းကူးျမိဳ ့မေစ်း အပါအ၀င္ ဒလျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ေစ်းေတြက ပဲေသြးေတြကို နမူနာေကာက္ယူစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေဖာ္မလင္ေတြ႔ရွိတဲ့ ပဲေသြးေတြကိုေတာ့ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။
 
 

Related News