ျဗိတိန္သုေတသီမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရအထီးက်န္အေဖာ္မဲ့ျခင္းသည္ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ပင္ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ အထီးက်န္ျခင္းေၾကာင့္ ေစာစီးစြာေသဆံုးႏိုင္ျခင္း ( အသက္ တိုျခင္း)ႏွင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈလည္းျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ 

အဆိုပါ သုေတသနသည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အထီးက်န္ဆန္မႈ အဆံုးသတ္ ေရးစည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထီးက်န္ဆန္ အေဖာ္မဲ့ျခင္းသည္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အဓိကျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျဗိတိန္လူမ်ိဳး ၁.၂ သန္းခန္႔သည္ အလြန္စိတ္ပ်က္ ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အထီးက်န္ဆန္မႈကိုခံစားေနရလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အထီးက်န္အေဖာ္မဲ့ျခင္းျပႆနာသည္ အိမ္ေထာက္ဖက္၊ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားေသဆံုးသြားသည္ကိုရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ေရာဂါအတြက္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုလွ်င္ က်န္းမာေရးကုန္က်ေငြ တစ္ဦးလွ်င္ ျဗိတိန္ေငြ ေပါင္ ၆၀၀၀ ခန္႔ုကုန္က်ေၾကာင္းလန္ဒန္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း(LSE) မွ သုေတသီမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အထီးက်န္အေဖာ္မဲ့သည့္ ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း၌ ျဗိတိန္ေငြ ေပါင္ ၃.၆ သန္းခန္႔ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

 

 

 

Related News