တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ART ေဆး၀ါးကုသမႈဌာနႏွင့္ ဆင့္ပြားေဆး၀ါးကုသမႈဌာန (၃၀၀)ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္က ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ခုခံက်/ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္နဲ႔ ICAP အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းၿပီး NLD AIDS Centre မွ လူနာေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းသင္တန္းက သိရပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ARTေဆး၀ါးကုသမႈကို (၂၀၀၅)ခုႏွစ္က ေဆး႐ံုႀကီး(၅)႐ံုကေန စတင္ကုသခဲ့တယ္ လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ မွာ ART ေဆး၀ါးကုသမႈဌာနႏွင့္ ဆင့္ပြားေဆး၀ါးကုသမႈဌာန (၃၀၀)ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္လာႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ART ေဆးကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမရွိေသးတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ၀ယ္ယူေနရၿပီး လိုအပ္တဲ့ရန္ပံုေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ဘက္ဂ်က္အျပင္ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ၀ယ္ယူေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္းေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး၊ အခု၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရက အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၅) သန္းအထိ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ခုခံက်။ကာလသားေရာဂါခံစားေနရသူအေရအတြက္ကို (၂၀၀၅)ခုႏွစ္က စၿပီး (၂) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရခံက်/ကာလသားေရာဂါခံစား ေနရသူေပါင္း (၂၂၅၀၀၀)ဦးထိရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ ART ေဆးအတြက္ရရွိထားတဲ့ေထာက္ပံ့ေငြဟာ ခုခံက်။ကာလသားေရာဂါ ေဆးကုသဖို႔လိုအပ္ေနသူရဲ႕ (၈၅)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀ ထိေဆးကုသဖို႔လံုေလာက္မႈရွိေနၿပီး (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၁၀)ရာခိုင္နႈန္းထိသာ ေထာက္ပံ႔ေငြလိုအပ္မႈရွိေတာ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News