က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ ကာပညာဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အားကစားကြင္း၊ အားကစားရံုမ်ားစာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴး၊ ခရုိင္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ အား၊ ကာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးတုိ႔မွာ ေၾကျငာထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား အခမဲ့လြတ္လပ္စြာ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားႏုိင္ပါေၾကာင္းနဲ႕ လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း အားကစားကြင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
 
 

Related News