ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဇန္န၀ါရီ(၁၃)ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စတင္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ျပီး ပဲခူးျမိဳ႕ ဥႆာေက်ာ္ဟိုတယ္မွာ ဇန္န၀ါရီ (၁၃)ရက္က အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲ ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(ILO)နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ WSH Myanmar  တို႔ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ေဆာင္တာပါ။
 
အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးညြန္ေရႊနဲ႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီလုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဇန္န၀ါရီ (၁၃)ရက္ကေန(၁၄)ရက္ထိ ၂ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္အလုပ္သမားေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေျခေတြအေပၚ အေျခခံအသိအျမင္ေတြနဲ႔ ဗဟုသုတျမႇင့္တင္ေပးတာ၊ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားစတဲ့  သုံးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတာ၊ လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြပံ့ပိုးေပးတာေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြျမွင့္တင္တာ စတဲ့အခ်က္ေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ႔ပါတယ္။
 
ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္(၅)ခုမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ျပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဇန္န၀ါရီ(၂၀)ရက္ကေန(၂၁)ရက္ထိ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဇန္န၀ါရီ (၂၇)ရက္ကေန (၂၈)ရက္ထိ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္၄ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၁ရက္တို႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္နိုင္ျပီး အေျခခံသင္တန္းကိုေတာ့  စက္ရံု။ အလုပ္ရုံ လုပ္ငန္းတစ္ခုက စီမံခန္႕ခြဲေရးအဆင့္ရွိသူ(၂)ဦး၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီ အခမဲ့တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျပီး  သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္လဲ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News