အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သာမန္လူေတြလို ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္က္ိုသင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့ သူေတြအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသင္ၾကားဖို႔ နည္းပညာတစ္ခုကို ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာထည့္သြင္းၿပီး သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအတြက္ ကြန္ပ်ဳတာပညာသင္ၾကားရာမွာ ကြန္ပ်ဳတာထဲကို JAWS (ေဂ်ာစ္)လို႔ေခၚတဲ့ ေဆာ့၀ဲတစ္ခုကိုထည့္သြင္းရပါတယ္။

ဒါမွသာ အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ကို သင္ၾကားတဲ့အခါမွာအလြယ္တကူသင္ၾကားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာပညာကိုသင္ၾကားေပးရာမွာေတာ့ အေျခခံမွစတင္သင္ၾကာေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၀ါသနာပါတဲ့ အပိုင္းကိုထပ္မံသင္ၾကားေပးတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးတဲ့အခါမွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီး အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ မိမိတို႔အားလပ္ခ်ိန္မွာ သင္ၾကားရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News