ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရိစာၦန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ  ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးမွာရိွတဲ့ ေလလြင့္ေခြးေတြကို ေခြးရူးေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း စီမံခ်က္ကို ရန္ကုန္ ေဆးရံုၾကီး၀င္းအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးထဲမွာ ေလလြင့္ေခြး အေကာင္ေရ (14)ေကာင္ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တိရိစာၦန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ ေခြးရူးေရာဂါၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆးထိုးေပးထားတဲ့အျပင္ မ်ိဳးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေတြကိုပါျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ေခြးေတြကို မ်ိဳးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ အရင္ဆံုးေမ့ေဆးအသံုးျပဳျပီး ေခြးမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးနဲ႔ မိ်ဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးနဲ႔မ်ိဴးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျပီးတဲ့ ေခြးေတြကိုေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တိရစၦာန္ေဆးကုႏွင့္သားသတ္ရံုဌာနကေခြးလည္ပင္းမွာ အမွတ္အသားလုပ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒီလို ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၀င္းထဲရိွ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးတဲ့ေခြးေတြကို ေလလြင့္ေခြးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာေတြမွာ ထားရိွသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔  ေလလြင့္ေခြးေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရာက္ရွိလာတဲ့တိုင္စာေတြ အရ အရင္ ကအဆိပ္ခ်ျခင္းေတြကုိျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ (2016) ခုႏွစ္ က စတင္ျပီး ေလလြင့္ေခြးမ်ိဳးပြားမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းေတြကို စီမံကိန္းကို ျမိဳ႔နယ္ေတြအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News