လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရႊဂံုတုိင္ကေလးျပဳစုေရး ဌာနမွာ ကေလး(၈၄)ဦးကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရႊဂံုတိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွာ ေမြးစမွ အသက္(၁၀)ႏွစ္အထိ ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၿပီး စုစုေပါင္း (၈၄)ဦးရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီကေလးေတြကေတာ့ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ကေလးမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၾကည့္႐ႈမယ့္သူ မရွိတဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊဂံုတုိင္္ကေလးျပဳစုေရးဌာနမွာ KG တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ (၃၂)ေယာက္ရွိၿပီး (၆)လေအာက္(၃)ေယာက္၊ မသန္စြမ္း (၅)ေယာက္နဲ႔ (၆)လမွ (၂)ႏွစ္အထိ အေယာက္(၂၀)ရွိၿပီး (၂)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အထိ (၂၄)ေယာက္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၁၀)ႏွစ္အထက္နဲ႔ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးကေလးေတြကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ထပ္မံျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကေလးေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာမွာ ေမြးစမွ(၁၀)ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ စကားေျပာတတ္ေစရန္ မိသားစု အေခၚအေဝၚမ်ား ပီသစြာေျပာဆိုတတ္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းအျပင္ ဘာသာတရားၾကည္ညိဳတတ္ေစဖို႔ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြ ျပင္ပဗဟုသုတရေစဖို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေလ့လာေရးခရီးမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 


 

Related News