ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ဗိုလ္တေထာင္(၆)ေက်ာင္းကို အစားအေသာက္နွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူေတြက ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္က ေက်ာင္းမုန္႕ေစ်းတန္းစစ္ေဆးျခင္းနဲ ့ အစားအေသာက္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီဌာန(FDA)က ဗိုလ္တေထာင္(၆)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းကို၀င္ ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့တာ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းမုန္႕ေစ်းတန္းမွွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ မုန္ဖတ္၊ေခါက္ဆြဲစတာေတြကုိ အဓိကထား စစ္ေဆးခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာမုန္႔ဖတ္နဲ႔ ေခါက္ဆြဲ စတာ ေတြကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ျပီး ေဖာ္မလင္ ပါ၀င္မႈမေတြ႔ရိွခဲ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။

FDA အေနနဲ႔ဗိုလ္တေထာင္(၆)ေက်ာင္းက ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းကို၀င္ေရာက္စစ္ခဲ့မႈနဲ႔ စားသံုးရန္မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္၊ သံုးစြဲရန္ မသင့္တဲ့ ေဆး၀ါး၊ေဖာ္မလင္ အသံုးျပဳထားတဲ့ အစားအစာေတြအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ ့ဆရာဆရာမေတြကို ေဟာေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ အသိပညာေတြရရိွခဲ့ တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္တေထာင္(၆)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ေတြ ကလည္းေန႕စဥ္ အစားအေသာက္နဲ ့ ပတ္သက္တဲ့စစ္ေဆးေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာာင္ေပးေနတယ္ လို႕ သိရပါတယ္။အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီဌာန(FDA)မွ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာတစ္ျခားေက်ာင္းေတြက မုန္႕ေစ်းတန္းေတြကို ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးသြားဖို႕ရိွျပီး အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့အသိပညာေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လည္း ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News