ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က မႏၱေလးၿမဳိ႕ ဦးလွထြန္း ေမတၱာရိပ္မြန္ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္  စိန္စမၸယ္ဖူးစိန္တုိက္က ေဆးရုံလူနာေဆာင္  ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။မႏၱေလးၿမဳိ႕ ဦးလွထြန္းေမတၱာရိပ္မြန္ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ အခုဆုိ သက္တန္း ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိေနပါျပီ။  ဦးလွထြန္းေမတၱာရိပ္မြန္ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာကုိ ခံစားေနရတဲ့ လူနာေတြ တက္ေရာက္ကုသေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာကုိ ခံစားေနရတဲ့လူနာေတြ အဆင္ေျပစြာတက္ေရာက္ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ေဆးရုံလူနာေဆာင္ကုိ လွဴဒါန္းတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အလွဴရွင္ ဦးေအာင္လြင္ေအးက ေျပာပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဦးလွထြန္းေမတၱာရိပ္မြန္ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ လက္ရွိ  ကုတင္ ၅၀ ဆံ့ ေဆးရုံျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ ကုသတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ အခမဲ့ ကုသေပးေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။  ေ၀ဒနာသည္ေတြကုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ဘာသာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာေတြကုိ အေျခခံထားကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ  ဦးလွထြန္းေမတၱာရိပ္မြန္ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့  ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာသည္ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ကုိိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News