ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟို)၊ အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ ကုိယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဆးပညာအဖြဲ႔မွ ဦးစီး က်င္းပတဲ့ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အာရံုေၾကာမၾကီးဆိုင္ရာ ေဆးပညာညီလာခံႏွင့္ (၁၅)ၾကိမ္ေျမာက္ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆးပညာညီလာခံကို ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္မွ(၁၁)ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္၀င္ဂါးဒင္းဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကို ႏိုင္ငံတကာမွေဆးပညာရွင္ေတြရဲ႕ အာရံုေၾကာမၾကီးေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႔ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆးပညာရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရရွိႏိုင္ေစျခင္း၊တိုးတက္ေနတဲ့ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆးပညာဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုဖလွယ္ႏိုင္ေစျခင္း စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပဳလုပ္က်င္းပေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီညီလာခံမွာ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ အာရံုေၾကာမၾကီး ထိခိုက္မႈအတြက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈရရွိႏိုင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉)ႏိုင္ငံမွ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေဆးပညာရွင္(၅၅)ဦးတို႔က ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။(၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အာရံုေၾကာမၾကီးဆိုင္ရာေဆးပညာညီလာခံႏွင့္ (၁၅)ၾကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္အဂၤါျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆးပညာညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး၊ ဒီထဲကမွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ အာရံုေၾကာမၾကီးဆိုင္ရာေဆးပညာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕(၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကိုေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္တာ၀န္ယူက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News