ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ဖိုရမ္ (Forum of Federations) တို႔ဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္မႈရဲ႕က႑တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစ္ၥရပ္ေတြကိ္ု မတ္လ၂၀နဲ႔ ၂၁၊ ၂ရက္ႀကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို UPDJC ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၂ ခုလံုးက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္စုစုေပါင္း ၄၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ၾကျပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ဘ႑ာေရးက႑ရဲ႕အေရးပါမႈနဲ႔ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ အျပင္ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ကိစ္ၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာမွာ စီးပြားေရးက႑ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ က်မလဲဆိုတာနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ဗဟိုအစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးကို ဘယ္လိုခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီကို မွ်မွ်တတဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတေတြကို ခြဲေ၀သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း ဘ႑ာေရးကိစၥၥရပ္ေတြဟာ အေရးပါတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံနဲ႔ UPDJC အစည္းအေ၀းေတြအပါအ၀င္ UPDJC  လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနတယ္ဆိုျပီး ေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားဖိုရမ္နဲ႔ ဥေရာပျမန္မာရံုး (E.B.O) တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္တာျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ႏို္င္ငံမ်ားဖိုရမ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစကတည္းကေန ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္းအႀကိမ္ (၇၀) ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News