ျပည္တြင္းမွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေနေတြကို တံု႔ျပန္တဲ့ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပဏာမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Central Hotel  မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အာရွေဒသ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးစင္တာ (ADPC) နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနတို႕က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာ ပါ။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ႔ၾကံဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမယ့္စီမံခ်က္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ ဒီအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာရွေဒသက သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြ အျပင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔မွာ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္စတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး(၉)ခုရဲ႕ ခရိုင္(၁၆)ခုမွာ စီမံခ်က္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ယူသြားမွာျဖစ္ျပီး Bill and Melida Gates ေဖာင္ေဒးရွင္း ကဒီစီမံခ်က္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတာလို႔လည္း သိရပါတယ္။ဒီအစီရင္ခံစာရဲ႕ရလဒ္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News