ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်ားမတန္းတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ပေပ်ာက္ေစဖို႔မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္ စာတမ္း ၂ ေစာင္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ားမတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕(AGIPP)  က Green Hills Hotel  မွာ ေမလ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အႀကံျပဳစာတမ္းရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြရရွိဖို႕အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ ေဒသအသီးသီးက အမ်ိဳးသမီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေဒသ၊ လူမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေျခခံျပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးေနတဲ့ျပသာနာကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႕  AGIPP အဖြဲ႕ ဒီအႀကံျပဳစာတမ္းကို တင္ျပသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့တဲ႔ CEDAW  စာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ အာမခံထားေပမယ့္ လက္ရွိမွာ က႑လိုက္ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News