ဖ်ာပံုခရိုင္မွာ ကန္ထရိုက္အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ကို လာမယ့္ မိုးစပါးရာသီမွာ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။  ကန္ထရိုက္အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ကို အခုေမလကုန္ ၊ ဇြန္လအစမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ဧကအေနနဲ႕ မ်ိဳးစပါး စိုက္ဧက ၆၀၀ နဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္စပါး စိုက္ဧက ၅၅၀၀ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဖ်ာပံုခရိုင္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကန္ထရိုက္အက်ိဳးတူ လယ္ယာစနစ္မွာ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ (၄) ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အက်ံဳး၀င္၀င္မယ္လို႕ သိရပါတယ္။  အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္မွာ ဖ်ာပံုခရိုင္အတြင္းက ေတာင္သူလယ္သမား (၁၈၅၀) ဦး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးစပါးစိုက္စရိတ္ တစ္ဧက ေငြက်ပ္ (၁၅၀၀၀၀) နဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္ စပါးစိုက္စရိတ္အတြက္ တစ္ဧက ေငြက်ပ္ (၉၀၀၀၀) ကို ၃ ရစ္ခြဲေပးအပ္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနနဲ႕ ဖ်ာပံုခရိုင္အတြက္ မ်ိဳးစပါး ၊ သြင္းအားစု ၊ စိုက္စရိတ္ ၊ ရိတ္သိမ္းစရိတ္ အတြက္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၂၂၅၅ က်ပ္ေပးအပ္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေန အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္အျပင္ တိုင္ေဒသၿကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ေနရာမွာလည္း လယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားကို အေမရီကန္ေဒၚလာ သန္္း (၄၀၀) နဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News