၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းမွာ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ထြက္ရိွေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို ့ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္းမွာ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ထြက္ရိွေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို ့ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးျမတ္္သူ၀င္းက ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒထြက္ရိွလာရင္ေတာ ့ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဖြဲ ့စည္းမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းျပီးမွသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ကတ္ျပားကို ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
 
မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒထြက္ရိွလာရင္ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ ပညာေရး၊ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရိွလာမွာျဖစ္ျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။မသန္စြမ္းသူမ်ားအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကတ္ျပားကို တိုင္းေဒသၾကီး(၄)ခုမွာ အရင္ စစ္တမ္း ေကာက္ခံျပီး မသန္စြမ္းေတြရဲ ့သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ကတ္ျပားထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မသန္စြမ္းဦးေရ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွတယ္လို ့ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေကာက္ယူထား တဲ့ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News