ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ စနစ္တက် ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္နွင္႔ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမူဆုိင္ရာ မူ၀ါဒစတင္က်င္႔သုံးေနျပီလုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔  သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမူဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင္႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကေန အတည္ျပဳခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမူဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကို ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္ကေန ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပီးခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ႔
ဥပေဒေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ခ်မွတ္ထားတဲ႔ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ တေျပးညီျဖစ္ေစဖုိ႔ ေရးဆြဲခဲ႔တာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမူေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္က သူေဌးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈခံရမယ့္ေဒသခံေတြအျပင္ အက်ိဳးစီးပြား ပတ္သက္ေန သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးကာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီး ေဒသခံေတြအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးေရးနွင္႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အေထာက္အပ့ံေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည္႔ျခင္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News