အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳေပးပုိ႔လာတဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခ့ဲတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား တာကုိ ျသဂုတ္လ၁၀ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႔ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိတင္သြင္းရာမွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က စတင္တင္သြင္းတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အပုိဒ္ေလးပုိဒ္ပါ၀င္ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္ထဲက အခ်က္ေလးခ်က္ကုိသေတာတူခဲ႔ကာ အသစ္ျပင္ဆင္လုိခ်က္ေတြ၊ အစားထုိး ျပင္ဆင္လုိတဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
အဓိကအခ်က္ေတြ အေနနဲ႔ အာမခံရရွိေရး၊ အသေရဖ်က္မႈကဲ႔သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ နစ္နာသူကုိယ္တုိင္ ဒါမဟုတ္ ကုိယ္စားလႊဲအပ္ျခင္းခံရသူရဲ႕ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တယ္လုိ႔လဲ သိရပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဇူလုိင္လ (၁၃)ရက္က ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးက စတင္ တင္သြင္းခဲ႔ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကကာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ တစ္ပုိက္ခ်င္းစီအလုိက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကျပီး အတည္ျပဳခဲ႔တာလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News