မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအရ စိစစ္တဲ့အစီအစဥ္ (ISC)စနစ္ အေပၚ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံမႈရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအရစိစစ္တဲ့အစီအစဥ္ ISC စနစ္ ကေတာ့ ဘိုင္အိုမတ္ထရစ္ ေကာက္ယူတဲ့စနစ္ျဖစ္ၿပီး ဒီစနစ္ထဲမွာ မ်က္လံုးစကင္ဖတ္ျခင္း၊ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလံုး လက္ေဗြယူျခင္း၊ မ်က္ႏွာပံုစံစကင္ဖတ္တာေတြ ျပဳလုပ္တာလို႔သိရပါတယ္။
 
အခုလို စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ခံထားသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးေပးတာေၾကာင့္ မေလးရွားမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မယ့္ ၿပည္တြင္း အလုပ္သမားေတြ ကေတာ့ ဒီစနစ္ကိုပိုစိတ္ခ်ၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ISCစနစ္စစ္ေဆးခ (၂၆)ေဒၚလာအေပၚကို ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ၿပည္တြင္းက ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီေတြရွိေနသလို ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ ကေတာ့ISC  စနစ္စစ္ေဆးခ (၂၆)ေဒၚလာကို အလုပ္သမားထဲက ေကာက္ခံတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအရစိစစ္တဲ့အစီအစဥ္ (ISC)စနစ္ကို ျပဳလုပ္ဖို႔ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမတိုင္မီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရရွိထားတဲ့ အလုပ္သမားေတြ မပါ၀င္ဘဲအသစ္သြားေရာက္မယ့္ အလုပ္သမားေတြသာ ISC စနစ္ကို ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအရစိစစ္တဲ့အစီအစဥ္ ISC ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ(၁၅)ရက္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ISC စနစ္အတြက္ ေကာက္ခံတဲ့ (၂၆)ေဒၚလာဟာ မေလးရွာႏိုင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက သတ္မွတ္ထားတာလို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News