ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားေန႔ခ်င္းၿပီး ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး  စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္က အ.ထ.က(၂)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ဥညန ွအသစ ွနမလငခန စနစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လာခဲ့ရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေန႔ခ်င္းၿပီး ရရွိတာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုမဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုအဆင္ေျပမႈရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

One Stop Service စနစ္နဲ႔ျပဳလုပ္ေပးတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းရႏိုင္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို စာရင္းေကာက္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္တာေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳစီစဥ္္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ေပးတဲ့ အ.ထ.က(၂)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ မျပဳလုပ္ရေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၆၅ဦးကို ေန႔ခ်င္းၿပီးစနစ္နဲ႔ ထုတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေန႔ခ်င္းထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့စနစ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၇၇ဦးကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာလည္း One Stop Service   စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News