ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းခံရတဲ့ေဒသမ်ားရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕က Summit Parkview Hotel   မွာ STI Myanmar University မွတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ က်န္းမားေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 ေဆြးေႏြးပြဲမွာလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပည္သူ႕က်န္းမားေရးဆုိင္ရာအေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစာညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (အၿငိမ္းစား)ပါေမာကၡေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။STI Myanmar University အေနနဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေရးေပၚနဲ႕ ပဋိပကၡေတြၾကားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႕ပတ္သက္တာေတြကို အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။STI Myanmar University  ကတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြထဲမွာ အာရွနိုင္ငံေတြအတြက္သာပါ၀င္ၿပီး ့ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ကိုေတာ့ေလ့လာထားတာေတြမရွိေသးဘူး လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News