ေက်ာက္မ်က္၊သတၱဳ၊ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လုပ္ကြက္ေတြ အေၾကာင္း ျပည္သူေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိႏိုင္မည့္ Mining Cadastre    (မိုင္းနင္း ကက္ဒတ္စတာ)ကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သယံဇာတနဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္းႀကီးဌာနထံက သိရပါတယ္။

အင္တာနက္အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္ပံုတင္စနစ္ Mining Cadastre  ဟာ potal တစ္ခုလိုျဖစ္ျပီး လုပ္ကြက္ေတြရဲ႕ ေျမပံုေတြ၊ လုပ္ကြက္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ႕ကုမၸဏီေတြ၊ အခြန္အခႏႈန္းထားေတြ၊ လုပ္ကြက္ အလိုက္သယံဇာတထြက္ရွိမႈပမာဏေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ထားမႈရလာဒ္ေတြ၊ သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္ေတြနဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ ေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ႕ဘဏ္ရဲ႕ေထာက္ပံံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)သန္းနဲ႕လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ျပီး အခ်ိန္(၅)ႏွစ္ ေလာက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္လို႕ လာမယ့္အစုိးရ လက္ထက္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး(EITI)   အစီရင္ခံစာပါအႀကံျပဳခ်က္ေတြရဲ႕ လိုင္စင္မ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း က႑မွာလည္း Mining Cadastre   လို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္တဲ့ လိုင္စင္မွတ္ပံုတင္စနစ္တစ္ခု အသံုးျပဳဖို႕တုိက္တြန္း ထားပါတယ္။

လက္ရွိျပည္တြင္းက သယံဇာတလုပ္ကြက္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္ ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္က လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ကြက္အလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီ၊ အခြန္အခေပး ေဆာင္မႈ၊လုပ္ကြက္အလိုက္ သယံဇာတထြက္ရွိမႈနဲ႕ လုပ္ကြက္အေရအတြက္ေတြကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ဖို႕ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ တဲ႕အျပင္ EITI အစီရင္ခံစာလိုမ်ိဳးအတြက္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံရာမွာေတာင္ ၄၉(ခ)လို ကန္႕သတ္မႈမ်ိဳးေတြရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

EITI  ရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ လာမယ့္ ၂၀၂၀မွာ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ တကယ္အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိသည့္ပိုင္ရွင္ Beneficial Ownership ​ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသလို  မၾကာခင္မွာလည္း သယံဇာတလုပ္ကြက္ေတြ အလိုက္ကုမၸဏီေတြနဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ အေပၚ ေပးလို႕ရတဲ႕ အပိုင္းအထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပမယ္လို႕ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ေက်ာက္မ်က္က႑မွာေတာ့  လက္ရွိတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ခန္႕မွန္းေျခ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ေပါင္း (၁)ေသာင္းခြဲနီးပါးရွိေနတယ္လို႕သိရျပီး သတၱဳက႑အတြက္ေတာ့ လိုင္စင္(၁၅၀၀)ေက်ာ္ခ်ေပးထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News