ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္(၁)ခု၊ ရဲကင္းစခန္း(၃၀)ခုတုိ႔ကို ARSA  အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕က တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ထိခုိက္လာသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄၁ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွစစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ARSA  အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္မွ ယခုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္ အထိ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ရွိလာၿပီးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ကာလအတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္၀တ္ၱရားမ်ားအတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ လုိအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုရရွိပါက တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕မွ  သတင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

 

Related News