ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ရြာသာၾကီး)မွာ (ခ)လိုင္စင္ လာေရာက္ေျဖဆိုမႈမွာ တစ္ရက္ကို(၅၀၀)၀န္းက်င္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ကညန)ရြာသာၾကီးမွာ (ခ)လိုင္စင္ေျဖဆိုရတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ လက္ေတြ႔စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ကြင္းရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္လိုက္နာမႈရွိ မရွိစစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔ ဆိုက္ကပ္ စစ္ေဆးမႈေတြပါ ေျဖဆိုရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ စစ္ေဆးလို႔ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ဌာနမွာ ေငြသြင္းျပီး လိုင္စင္ထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(ကညန)ရြာသာၾကီးမွာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လက္ေတြ႔စစ္ေဆးရာမွာ (ခ)လိုင္စင္ကေတာ့ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္သလို ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မပါရွိပါက (ကညန)ရြာသာႀကီးမွာရွိတဲ့ ယာဥ္ေတြနဲ႔၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (ဃ)လိုင္စင္နဲ႔ (င)လိုင္စင္ေျဖဆိုသူေတြကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ယာဥ္ေတြနဲ႔သာေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ တတ္ေျမာက္မႈအပိုင္းေတြအျပင္ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႔ေျဖဆိုရာမွာမေအာင္ျမင္ပဲက်႐ႈံးတာေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။လိုင္စင္ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ေအာင္ခ်က္စာရင္းအရ(ခ)လိုင္စင္ေျဖဆိုမႈမွာ(၄၅)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ဃ)လိုင္စင္ေျဖဆိုမႈ(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မႈရွိေနၿပီး(င)လိုင္စင္ေျဖဆိုမႈကေတာ့ (၁၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News