အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ မရွိတဲ့ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို တရားစြဲဆိုမႈ (၁၈)မႈထိရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အလုပ္ရံု၊ စက္ရံု၊ ဆုိင္မ်ားနဲ႕ အလုပ္ဌာနေတြကို (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ၊ (၁၉၅၁)ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္နဲ႕ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒ စတဲ့  ဥပေဒ (၄)ခုနဲ႕ စစ္ေဆးစည္းၾကပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
အလုပ္ရံုနဲ႕ အလုပ္သမား ဥပေဒစိစစ္ေရးဦးစီးဌာနက စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ မရွိတဲ့ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရံုေတြကို တရားစြဲဆုိထားတာဟာ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္က တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈ (၆၂)မႈ ရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိေတာ့ တရားစြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈ (၁၈)မႈသာ ရွိေတာ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရုံကေတာ့ (၁၉)မႈရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ အခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိ ၀န္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးရတဲ့ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုကေတာ့ (၂၆)မႈထိ တုိးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြကို တရားစြဲဆုိထားတဲ့ အမႈေတြနဲ႕ ၀န္ခံကတိထုိးထားတဲ့ အမႈေတြကေတာ့ အခ်ိန္ပုိနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အလုပ္သမား သေဘာတူညီမႈ မရွိတာေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေတာေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
အလုပ္ရံုနဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ စက္ရံုေတြကို စီမံခ်က္နဲ႕အညီ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႕ က်န္းမာေရးအျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒေတြကို လုိက္နာမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနၿပီး ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတာေတြနဲ႕ တုိင္ၾကားထားတာေတြေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။   
 
 
 

Related News