လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈအစီအစဥ္ကို   ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ေျပာပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ ့ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြက စြန္႔ပစ္အမိႈက္ ေတြကို စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ ကေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ၀န္ထမ္းေတြက စတင္ရွင္းလင္းေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုရွင္းလင္းေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္း ၀န္းက်င္က ေျမနီကုန္းေတာင္ရပ္ကြက္နဲ႕ ေျမနီကုန္းေျမာက္ရပ္ကြက္က လူေနအထူ ထပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္အမ်ားဆံုးထြက္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာေတာ့ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၁၈)ရပ္ကြက္ရွိၿပီး ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားေပါင္း(၁၃၀)ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္ကို စက္တင္ဘာ(၁၂)ရက္က စတင္ရွင္းလင္းခဲ့တာဟာ ယခုဆိုရင္ ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္(၁)လအတြင္းမွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ေပါင္း (၂၁)ခု ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား(၁)ခုကို (၂)ရက္ရွင္းလင္းရတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းတာကိုေတာ့ စည္ပင္၀န္ထမ္း (၃၀)ဦးနဲ အမိႈက္သိမ္းကား(၆)စီးတို႔နဲ႔ ရွင္းလင္းေနတာျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႕ပစ္ တာေတြအျပင္ တိုက္ရဲ႕အေနာက္ဖက္ေတြကပ်က္စီးေနတဲ့ ေရဆိုးပိုက္ေတြ မိလ္ႅာပိုက္ေတြရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ရွင္းလင္းတဲ့အခါအခ်ိန္ၾကာမႈေတြျဖစ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမိႈက္ေတြကို လိုက္လံ ရွင္းလင္းလာတာဟာ တစ္ရက္ကို အမႈိက္တန္ခ်ိန္(၂၅)တန္ထြက္ရွိၿပီး ယခုသိမ္းဆည္းလာတဲ့ အခ်ိန္(၁)လအတြင္းမွာ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ (၈၀၀)နီးပါးသိမ္းဆည္းရရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News