က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရားရင္ျပင္မွာအမႈိက္ကင္းစင္ေရးအတြက္ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားအမႈိက္စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ေရးအတြက္ အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈစနစ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
က်ိဳက္ထီးရုိးဘုရားရင္ျပင္မွာလာေရာက္ဖူးေျမာ္တဲ႔ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ား အမႈိက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစေရးအတြက္ အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္မႈကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး အမႈိက္ကေနေျမႀသဇာအျဖစ္ျပန္လည္အသုံးျပဳနိင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိဘုရားဖူးရာသီမွာဘုရားဖူးမ်ားျပားလာျခင္းနဲ႔အတူ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈလည္းမ်ားျပားလာျပီး ဒီအမႈိက္ေတြကိုျပန္လည္အသုးံျပဳနိင္ဖို႔ အခုလိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
လက္ရွိက်ိဳက္ထီးရုိးဘုရားဖူးရာသီကာလမွာဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားကပ္လွဴၾကတဲ႔ ဆြမ္းေတာ္တင္ျပီး ျပန္လည္စြန္႔ပစ္တဲ႔အမႈိက္စိုေတြက ပိုမိုမ်ားျပားေနျပီးဒီအမႈိက္ေတြကို ေျမႀသဇာအျဖစ္ ျပန္လည္ အသုးံျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္အမႈိက္ေျခာက္ျဖစ္တဲ႔ ပလတ္စတစ္ အိတ္ေတြကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ႏိုင္ဖို႔ဘုရားဖူးျပည္သူေတြကိုအသိပညာေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။က်ိဳက္ထီး႐ုိးဘုရားဖူးရင္ျပင္မွာအမႈိက္စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္အမႈိက္ပုံးမ်ားထားရွိထားျပီး လက္ရွိမွာ အမႈိက္ခြဲျခားထားမႈမရွိေသးတဲ႔အတြက္ အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ပါကဘုရားရင္ျပင္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ပိုျပီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ဘုရားဖူးျပည္သူေတြကေျပာပါတယ္။
 
 
 

Related News