သစ္အေျခခံ အနုပညာအသင္းဟာ သစ္သားကို အေျခခံျပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လက္မႈပညာ ရွင္ေတြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အခက္အေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ အသင္းအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး အသင္း႐ုးံခန္း ကိုေတာ့ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ဆရာစံလမ္းသြယ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။သစ္အေျခခံ လက္မႈအနုပညာရွင္ေတြ၊ လုပ္ငန္းသုးံပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ႏွင့္ သစ္အေျခခံ လက္မႈပစၥည္းေတြေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ နဲ႕  ျပည္ပထိုိးေဖာက္ႏိုင္ေရးေတြကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔လိုအပ္လာလို႔ အခုလို အသင္းကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ အသင္း၀င္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး အသင္း၀င္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ အသင္းရုးံခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
လက္ရွိ သစ္အေျခခံ လက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ကုန္ၾကမ္္းအလြယ္တကူ ၀ယ္ရမရွိတာဟာ အဓိက အခက္အခဲလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈခက္ခဲတာဟာလည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနျပီး ဒီလိုေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မွာသာ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီတဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္္ ျဖန္႔ျဖဴးနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အသင္းတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ အခုလို သစ္အေျခခံ အႏုပညာအသင္းကိုဖြဲ႔စည္း လိုက္ျခင္းျဖင့္ အသင္း၀င္ေတြရဲ႕ ကုန္ၾကမ္း အခက္အခဲေတြကို ဌာနဆိုင္ရာက ပံပိုးမယ့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား အမွန္တကယ္အသုးံျပဳသူေတြ လက္ထဲေရာက္ ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး တရားမ၀င္ကုန္ၾကမ္း သုးံစြဲေရာင္း၀ယ္တာေတြကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္း ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႔ အသင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
 
 
 
 

Related News