အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္(CSO Forum )အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားမူ၀ါဒေတြကို ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ။ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔ကေန (၇)ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။လာမယ့္ ၂၁ ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းကို တင္သြင္းမယ့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ မူ၀ါဒစာတမ္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
 
အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လက္ရွိမွာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ  အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေတြ႔ဆံုျပီး သေဘာထားမူ၀ါဒေတြ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ အခုရန္ကုန္မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲကိုေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔(၇၀၀)ကို ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈေတြအၿပီးမွာေတာ့ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုး အပတ္ မႏၲေလးမွာ အႀကိဳဖိုရမ္ကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္မွ ေနျပည္ေတာ္မွာ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိုရမ္)ကို ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိ UPDJC ရဲ႕ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ TOR အရ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ၂၁ ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ က႑(၅)ခုထဲမွာ က႑တစ္ခ်ိဳ႕ေပၚမွာသာ မူ၀ါဒတင္ျပခြင့္ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၁ ပင္လံုအစည္းအေ၀းရဲ႕ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္လည္း မရေသးပါဘူး။ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၁ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းအတြက္ ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၁ ပင္လံုကို မူ၀ါဒစာတမ္းမတင္သြင္းထားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။လာမယ့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖိုရမ္(CSO Forum)က်င္းပႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္(၄၀)ဦးပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News