လက္ရွိ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပီးခဲ႕တဲ႕ဧျပီလကေန ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇ဘီလီယံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာန(DICA)ထံမွ သိရပါတယ္။ အခုဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းေပါင္း(၁၆၃)ခုကို ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၈ ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခြင္႔ျပဳျပီးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထပ္တိုးရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၆၀၀ ေက်ာ္ရွိသလို အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ၀င္ေရာက္လာတဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အေမရီကန္ ေဒၚလာ ၂၃၆သန္း ေက်ာ္ရွိတာေၾကာင့္ အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄၇၀၀ ေက်ာ္ တနည္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၇ဘီလီယံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ေနာက္ဆံုး ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ DICA ကေန ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ(၁)ခုကို ခြင္႔ျပဳျပီး(၃)ခုကိုအတည္ျပဳေပးခဲ့သလို ရန္ကုန္၊ ပဲခူးနဲ႕ဧရာ၀တီ စတဲ႕တိုင္းေဒသၾကီး ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီေတြကလည္း လုပ္ငန္း(၆)ခုကို အတည္ျပဳ ေပးခဲ႕တာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း(၁၀)ခု၊ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၁)သန္း ေက်ာ္ေနာက္ဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းက အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ဒီကေန အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖန္တီးေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ေနာက္ဆံုး ႏို၀င္ဘာ(၃၀)ရက္မွာေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္နဲ႕တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ ေကာ္မတီေတြကေန အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာေက်ာ္ ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္(၁.၄)ဘီလီယံရွိတဲ႕ လုပ္ငန္း(၁၄)ခုကိုခြင့္ျပဳအတည္ျပဳေပးထားခဲ႕ပါတယ္။
 
ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးထားမႈဟာ အခုဘ႑ာႏွစ္စတဲ႕ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၇၂)ခု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္(၂.၈)ထရီလီယံ ၀န္းက်င္ခြင့္ျပဳေပးထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအျပင္ တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔အျခားႏိုင္ငံေတြၾကား ကုန္သြယ္မႈက ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလကေန စက္တင္ဘာအထိ (၆)လတာ ကာလအတြင္း  အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၆ဘီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ၁.၈ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News