ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ နားမၾကားကေလးေတြအတြက္ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းက သိရပါ တယ္။ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ (၇)တန္းအထိရွိ ၿပီးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၃၅၇)ေယာက္ရွိကာ ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ (၄၀)ဦးသာရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ နားမၾကား ကေလးေတြဟာ လက္သေကၤတနဲ႔စာသင္ၾကားရတာအျပင္ ႏႈတ္ၾကည့္ဖတ္ျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုလည္းေလ့က်င့္ေပးရတာေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရမ်ား မွသာ ကေလးေတြကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္သင္ၾကားေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
နားမၾကားကေလးေတြကို စာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္းက ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ထားေပမယ့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ဖို႔ စိတ္၀င္စားသူနည္းပါးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဆရာျဖစ္သင္တန္းကိုေတာ့ သင္တန္းကာလ(၈)လ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္သေကၤတနဲ႔စာသင္ၾကားမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသင္ၾကားမႈေတြအျပင္ နားမၾကား ကေလးေတြ အတြက္သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ကိုသင္ ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာ သူငယ္တန္းမွ သတၱမတန္း အထိ ပညာသင္ၾကား ေပးေနတဲ့အျပင္ စကားေျပာ၊ ႏႈတ္ၾကည့္ဖတ္ျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္း မ်ားျဖင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္း၊ လက္သေကၤတ ျပဘာသာစကားေတြအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြလဲ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News