လ႔ူစြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအညြန္းကိန္းအသုံးျပဳတဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာနအားလုံးက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ  တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အညြန္းကိန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေလ႔လာသုံးသပ္ရာမွာ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အညြန္းကိန္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ပုိမုိအေလးထား နားလည္ေစဖုိ႔ ျပဳလုပ္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။   ဒါ႔အျပင္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အညြန္းကိန္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ကေနရရွိလာတဲ႔အခ်က္ေတြကုိ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအညြန္းကိန္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္မွာ ထည့္သြင္း သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အားလုံးကုိျဖန္႕ေ၀ကာ ကုိးကားအသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News