ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီးက အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔The Sun Institute  တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈသင္တန္းကို သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုသင္တန္းေတြကို (၂၀၁၂)ထဲက စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာSMEစင္တာေတြ အမ်ားအျပားတည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလိုသင္တန္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔လုပ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
SME လုပ္ငန္းေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာလုပ္ငန္းပိုင္းမွာကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လုိအပ္တာေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတာေတြ၊ ေစ်းကြက္၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ၊ စနစ္တက်အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုစနစ္တက်သိရွိႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာပါ။ ဒီလိုသင္တန္းေတြကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ အတြင္းကလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာေပးခဲ့ၿပီး ဒါကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းမွာ သင္တန္းသား(၆၀)ကို သင္တန္းေပးခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာလည္း၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ဖို႔ သင္တန္းေတြေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News