ျမန္မာေဒသေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိုWin Rock International အဖြဲ႕အစည္းမွ ေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းလိုအပ္တဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ သင္တန္းပို႔ခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းရွိ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က ေမြးျမဴေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြကို ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး စြမ္းအားစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သုေသတနအသင္းက ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အတြင္း စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါသင္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို Win Rock International ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ တကၠဆက္ျပည္နယ္မွ ပေရာ္ဖက္ဆာႏွစ္ဦးက ေရးဆြဲေပးမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ ေမြးျမဴေရးပညာရွင္ ၉ ဦးက ပါ၀င္ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ပို႔ခ်သြားမယ့္ သင္တန္းက ေမြးျမဴေရးက႑မွာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြကို ဦးတည္ထားတာျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တတ္ေအာင္ ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။သင္႐ိုုးၫႊန္းတမ္းကို ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ အျပီးသတ္ေရးဆြဲမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းမွာေတာ့ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ၀က္ ေမြးျမဴေရး က႑ေတြကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အသားတိုးေမြးျမဴတာကေန ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႕ခ်ိတဲ့အထိ နည္းစနစ္က် လုပ္ကိုင္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ျမန္မာ့ေဒသမွ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲမွာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းမွ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုပါ ထည့္သြင္းမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္သင္တန္းမွာ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျပီး ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္တတ္အာင္ ဇီ၀လံုၿခံဳေရး ဘာသာရပ္ကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲျပီးတာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး စြမ္းအားစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သုေသတနအသင္းက သင္တန္းကို တာ၀န္ယူပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အတြင္း ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ သင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News